MATE VariBEND alat za savijanje

Novi MATE VariBEND alat predstavlja naprednu verziju MATE BENDING UP TABS alata za savijanje lima na CNC probijačici. VariBEND omogućava savijanje pravog ugla ⦛90° iz jednog udarca. Ključna inovacija se odnosi na rotaciono ležište donjeg uloška – koje omogućava razbijanje elastične reakcije materijala tokom procesa savijanja. Alat se koristi u dve osnovne tehnološke situacije: savijanje strance na kraju lima i savijanje stranice unutar lima.

MATE VariBEND fleksibilni alat za savijanje

MATE VariBEND fleksibilni alat za savijanje

Upotreba MATE VariBEND alata uklanja potrebu za naknadnom obradom pozicije na apkant presi. Predstavlja odlično rešenje kod proizvodnje kompleksnih pozicija sa mnogo kratkih savijanja unutar i na krajevima lima. Alat može savijati stranice visine ↕H od 6.35mm do 25.02 mm – što je uslovljeno principom rada alata i njegovom konstrukcijom (za stranice manje visine preporučujemo MATE BENDING UP TABS alat). Preciznost savijanja se oslanja na preciznost CNC probijačice na kojoj se koristi alat.

Standardna primena alata: savijanje pravog ugla  (desno) Bočni presek alata u donjoj tački savijanja i nakon povratka alata u gornju tačku (levo)

Standardna primena alata: savijanje pravog ugla (desno)
Bočni presek alata u donjoj tački savijanja i nakon povratka alata u gornju tačku (levo)

Ugao savijanja kod VariBEND alata se može podešavati korakom od ⦛1° korišćenjem patent mehanizma na gornjoj strani ULTRAFORM1 glave. Alat se u upravljačkom softveru CNC probijačice definiše kao normalan alat za deformaciju (forming tool), a podržan je od strane svih vodećih CAD/CAM rešenja kao što je LANTEK EasyPunch. MATE VariBEND je dostupan za alatne stilove: TRUMPF, ULTRAFORM (THICK TURRET), THIN TURRET (STRIPPIT), 112, 114, NOVA…

Bočni presek alata sa označenim merama: ↕H - visina stranice koja se savija; ↕pHmin - najmanja visina stranice koju je moguće saviti na alatu

Bočni presek alata sa označenim merama: ↕H – visina stranice koja se savija;
↕pHmin – najmanja visina stranice koju je moguće saviti na alatu

Skica pripremka za savijanje (desno), skica donjeg dela alata (levo).  Označene mere: ⟷Wmin - najmanja širina koju je moguće saviti - uz odgovarajući uložak; ⟷Wmax - najveća širina koju je moguće saviti - uz odgovarajući uložak; ⟷pWmin - najmanja širina pred-probijanja pripremka - vezano za primenjen uložak; ≠T - debljina materijala za koju je nabavljen alat;

Skica pripremka za savijanje (desno), skica donjeg dela alata (levo).
Označene mere: ⟷Wmin – najmanja širina koju je moguće saviti – uz odgovarajući uložak;
⟷Wmax – najveća širina koju je moguće saviti – uz odgovarajući uložak;
⟷pWmin – najmanja širina pred-probijanja pripremka – vezano za primenjen uložak;
≠T – debljina materijala za koju je nabavljen alat;

Maksimalna širina savijanja (⟷Wmax), odnosno, maksimalna širina uloška (insert) je uslovljena alatnim stilom i veličinom stanice. Primenjeni uložak, takođe, određuje i minimalnu širinu pred-probijanja (⟷pWmin), odnosno, isecanja kojim se stranica (u razvijenoj formi) odvaja od ostatka lima. Moguće je savijanje stranice koja je uža od širine uloška (⟷W) ali je neophodno obezbediti odgovarajuće pred-probijanje (⟷pW), koje mora iznositi najmanje: zbir širine uloška (⟷W) i tehnološkog razmaka od ⟷ 0.76mm. Savijanje na kraju lima je znatno jednostavnije, kada je reč o uklapanju tehnoloških zahteva i mogućnosti primenjenih uložaka.

Za slučajeve kada je neophodno da se stranica pravilno nasloni na rotacionu V prizmu donjeg alata (većina slučajeva) min. visina stranice ↕Hmin iznosi 6.35mm. Maks. visina stranice ↕Hmax može biti uslovljena:

  • karakteristikama alata, odnosno alatnog stila – i može iznositi najviše: ↕25.02 mm

  • karakteristikama mašine – visinom turele, hodom Z ose…

Odnos dubine donjeg hoda (dS) i postignutog ugla (⦛ɑ) može zavisiti od debljine, zatezne čvrstoće i drugih strukturnih karakteristika materijala – ipak, praksa pokazuje promena donjeg hoda dSΔ za ~0.13mm postiže promenu ugla ⦛ɑΔ od ~1°. 

Alatni stil

Stanica (veličina)

Maks. širina uloška
⟷Wmax

Min. širina pred-probijanja
⟷pWmin

TRUMPF

SIZE 2

57.15

57.91

mm

ULTRA
FORM (THICK TURRET)

B

19.05

19.81

mm

C

50.80

51.56

mm

D

88.90

89.66

mm

E

114.30

115.06

mm

THIN TURRET (STRIPPIT)

1-1/4”

19.05

19.81

mm

3-1/2”

82.55

83.31

mm

112

D

25.40

26.16

mm

114/NOVA

D

31.75

32.51

mm

112

E

44.45

45.21

mm

114/NOVA

E

50.80

51.56

mm

112/114
NOVA

F

63.50

64.26

mm

G

76.20

76.96

mm

112/114

H

88.90

89.66

mm

114

J

101.60

102.36

mm

K

127.00

127.76

mm

L

152.40

153.16

mm

Ključne dimenzije za podržane alatne stilove i veličine stanica

Širina savijanja ⟷W može biti od 19.05mm (⟷Wmin) do 153.16mm (⟷Wmax) u zavisnosti od alatnog stila i veličine stanice.

Međuzavisnost ≠Tmin. i ≠Tmax - raspon debljine materijala koju je moguće savijati istim alatom

Međuzavisnost ≠Tmin. i ≠Tmax – raspon debljine materijala koju je moguće savijati istim alatom.

Podržana debljina materijala ≠T može biti u rasponu od 0.51mm do 2.5mm. Unutrašnji radijus savijanja ne može preći debljinu materijala za koji je alat namenjen. Jedan MATE VariBEND alat se može koristiti za savijanje raspona ≠T debljina: npr. isti alat može savijati materijal od 2.3mm do 1.7mm. Za rad sa većim rasponom ≠T debljina može biti potrebna kupovina više MATE VariBEND setova.

Za postizanje pravog ugla ⦛90° na optimalnoj ≠T debljini materijala može biti potrebno preko-savijanje od dodatna 3°. Za savijanje tanjih materijala (na ivici predviđenog raspona, ili ispod min. debljine) može biti potrebno preko-savijanje od dodatnih 8°.

Preuzmite (PDF): Zvanično PR saopštenje: MATE VariBend

1 Za alatni stil: Amada/Thick Turret, odnosno MATE ULTRAFORM glave