Univerzalna SALVAGNINI tehnologija savijanja

Kompaniju SALVAGNINI je osnivao 1963. godine izvrsni inženjer i posvećenik dr Gvido Salvađini (dr Guido Salvagnini), koji je od početka fokusiran na razvoj nove tehnologije savijanja koja će zameniti postojeće tradicionalne pristupe i prevazići njihova ograničenja.

Tradicionalne tehnologije savijanja su:

  • Apkant (press brake) savijanje
    pomoću noža (punch) i prizme (die) čija preciznost zavisi od efikasnosti upravljanja vertikalnom pozicijom radnog rama (Y1-Y2 osa kod CNC apkant presa)
  • Apiponk (folding) savijanje
    pomoću alata za stezanje (gornji i donji) lima u liniji savijanja i alata koji vrši savijanje pri čemu preciznost zavisi od efikasnosti upravljanja ugaonim položajem ovog alata

Oba pristupa imaju svoje prednosti i mane. Apkant omogućava bolju kontrolu radijusa u tački savijanja (R) i češće omogućava obradu debljih limova dok apiponk ima veću fleksibilnost pri savijanju usled veće univerzalnosti alata. Ključni problem obe tehnologije je vršenje savijanja kretanjem alata duž jedne ose (apkant – vertikalna osa, apiponk – rotaciona osa) što, uz konstrukcione karakteristike primenjenih alata, donosi niz ograničenja u pogledu mogućnosti zatvaranja kontura (kućišta, oplate, kompleksne pozicije…) i fleksibilnosti (različita savijanja zahtevaju različit set alata i podešavanje). Nova, univerzalna i fleksibilna tehnologija savijanja mora se zasnivati na kompleksnijem – više osnom – kretanju radnih alata zbog čega je prvi SALVAGNINI panel bender (predstavljen tržišti 1977.) morao biti računarski upravljan.

Proces SALVAGNINI Panel Bender savijanja lima

Proces SALVAGNINI Panel Bender savijanja lima

Univerzalna SALVAGNINI tehnologija savijanja podrazumeva stezanje lima slično apiponk konceptu uz postojanje gornjeg i donjeg noža za savijanje koji se kreću na tri načina: horizontalno, vertikalno i rotaciono a pomoću kompleksnog kretanja dve pogonske ose. Proces savijanja sadrži faze: pomeranje table lima (1) uz pomoć manipulatora (2); rotacija table tako da potrebna stranica bude ispod stezača – blankholder (3); nakon što je lim stegnut jedinica za savijanje (4) vrši niz potrebnih savijanja ka gore (5) i/ili ka dole (6).

Tri vrste radnog kretanja alata za savijanje - pomoću dve pogonske ose

Tri vrste radnog kretanja alata / jedinice za savijanje – pomoću dve pogonske ose

Sinhronizovanim kretanjem jedinice za savijanje (4), manipulatora (2) i otvaranjem/zatvaranjem stezača (3) izvršava se sekvenca različitih tipova savijanja:

Savijanje "ka dole" (negativno savijanje) pomoću gornjeg alata (6)

Savijanje “ka dole” (negativno savijanje) pomoću gornjeg alata (6)

Savijanje "ka gore" (pozitivno savijanje) pomoću donjeg alata (5)

Savijanje “ka gore” (pozitivno savijanje) pomoću donjeg alata (5)

Savijanje "bezbedne ivice" (savijanje od 180°) pomoću gornjeg (6) i povlačenjem stezača.

Savijanje “bezbedne ivice” (savijanje od 180°) pomoću gornjeg (6) i povlačenjem stezača.

Novi koncept savijanja koji je razvio dr. Guido Salvagnini prevazilazi nedostatke tradicionalnih tehnologija (apkant i apiponk) oslanjajući se od početka na računarsko upravljanje i koncept višeosnog “slobodnog” kretanja jedinice za savijanje. Univerzalna SALVAGNINI tehnologija savijanja donosi visoku efikasnost usled optimizovanog kretanja osa, savijanje različitih uglova korišćenjem jednog seta alata i široku fleksibilnost u radu sa kompleksnim savijanjima (npr: formiranje radijusa velikim brojem sitnih koraka). Prvi proizvod: panel bender je odredio strateško opredeljenje kompanije SALVAGNINI ka automatizaciji i razvoju sopstvene softverske upravljačke platforme zbog čega je danas SALVAGNINI globalni lider, ne samo u automatskom savijanju lima, već i u integrisanim automatskim proizvodnim sistemima.

Moderni modeli panel bendera koje se zasnivaju na opisanoj tehnologiji savijanja:

  • P4Xe

http://www.youtube.com/watch?v=69E45p26aRg

(više informacija)

  • P2Xe

http://www.youtube.com/watch?v=kVU4teQStF8

(više informacija)

  • P1

(više informacija)